Duur rijgeschiktheid

Groep 1

U leest onderstaande tabel als volgt: Iemand met een … kan  ten vroegste terug rijgeschikt verklaard worden na ...aanvalsvrij

1. Eénmalige aanval (in alle andere gevallen dan (2) en (3)) na 6 maanden aanvalsvrij
2. Eénmalige aanval met gunstige factoren zoals
- EEG: geen epileptische activiteit
- Beeldvorming: geen epileptogene cerebrale pathologie
na 3 maanden aanvalsvrij
3. Eénmalige aanval tengevolge van aanwijsbare en vermijdbare uitlokkende factor
3.a. indien een uitgebreid specialistisch onderzoek niet wijst op het bestaan van een epileptogene cerebrale pathologie.
3.b. bij aanval tgv. gebruik/onthouding van psychotrope stoffen en alcohol
3.a. na 3 maanden aanvalsvrij
3.b. na minstens 6 maanden bewezen onthouding
4. Bestaande Epilepsie (in alle andere gevallen dan (5), (6), (7) en (8)) na 1 jaar aanvalsvrij
5. Aanval ten gevolge van het afbouwen of wijzigen van anti-epileptica
5.1. als dezelfde behandeling wordt herstart
5.2. als een andere behandeling
5.1. na 3 maanden aanvalsvrij
5.2. na 6 maanden aanvalsvrij
6. Aanvallen zonder invloed op het bewustzijn of de rijvaardigheid en geen andere epileptische aanvallen in de anamnese als deze toestand minstens 1 jaar bestaat
7. Aanvallen uitsluitend in de slaap als deze toestand 2 jaar bestaat
8. Na curatieve epilepsiechirurgie na 1 jaar aanvalsvrij

 

De geldigheidsduur wordt bij een eerste afgifte toegekend voor 1 jaar; daarna voor een periode van maximaal 5 jaar na de laatste aanval en daarna kan de rijgeschiktheid onbeperkt toegekend worden. Voor de onderverdelingen 6 en 7: eerst vier maal 1 jaar, daarna onbeperkte duur. De geldigheidsduur is maximum 3 jaar in het geval van verslaving.

De voorwaarden voor het afleveren van een rijgeschiktheidsattest of het verlengen van de geldigheidsduur zijn: geen aanvallen meer, regelmatig geneeskundig toezicht, stabilisatie gebleken bij uitgebreid neurologisch nazicht, aanvrager heeft voldoende inzicht in de ziekte, is therapietrouw en volgt nauwgezet de voorgeschreven medicamenteuze anti-epileptische behandeling. Een gunstig verslag van de neuroloog is vereist.

Groep 2

U leest onderstaande tabel als volgt: Iemand met een …kan ten vroegste terug rijgeschikt verklaard worden na ...aanvalsvrij

1. Eénmalige niet-uitgelokte aanval na 5 jaar aanvalsvrij
2.a. Eénmalige uitgelokte aanval met aanwijsbare en vermijdbare oorzaak

2.b.Indien met uitzonderlijk gunstige prognostische factoren
2.c. Bij aanval tgv. gebruik/onthouding van psychotrope stoffen en alcohol

2.a. na 1 jaar aanvalsvrij
2.b. na 6 maanden aanvalsvrij

2.c. na minstens 6 maanden bewezen onthouding

3.a. Bestaande epilepsie (ongeacht de vorm)

3.b. Indien met uitzonderlijk gunstige prognostische factoren.

3.a. na 10 jaar aanvalsvrij

3.b. na 2 jaar aanvalsvrij

 

De geldigheidsduur is voor de eerste afgifte beperkt tot 1 jaar en is in de eerste 5 jaar eropvolgend enkel verlengbaar voor maximum 1 jaar.
Na 6 jaar aanvalsvrij zijn, kan de geldigheidsduur telkens verlengd worden voor 5 jaar (of telkens voor 3 jaar als de bestuurder méér dan 50 jaar is). De geldigheidsduur is maximum 3 jaar in geval van verslaving.

De voorwaarden voor het afleveren van een rijgeschiktheidsattest of voor de verlenging van de geldigheidsduur zijn: aanvalsvrijheid zonder anti-epileptische medicatie, regelmatig geneeskundig toezicht, voldoende inzicht in de aandoening, geen epileptogene cerebrale pathologie, geen epileptiforme afwijkingen op het EEG, gunstig verslag van de neuroloog, het risico op een nieuwe aanval of bewustzijnsverlies of –daling tijdens het rijden kleiner is dan 2% per jaar.