Nieuwe financieringsmethode “progressieve werkhervatting” tijdens arbeidsongeschiktheid

 

Het klopt dat vanaf 1 april er een nieuwe financieringsmethode in voege is voor het systeem “progressieve werkhervatting” tijdens arbeidsongeschiktheid. Vanaf heden wordt de vermindering van het uitkeringsbedrag voor werknemers niet meer gedaan op basis van een looncomponent, maar op basis van het percentage van hervatting.

Voor de berekening van de uitkeringen neemt men nu als basis de Q/S van de toegelaten activiteit. Bijvoorbeeld:

  • Q = het aantal uur waarvoor men toelating krijgt voor de nieuwe tewerkstelling (bv. 10 uur)
  • S = het voltijds regime van een voltijdse werknemer van iemand in een vergelijkbare situatie in die nieuwe tewerkstelling (de maatman in de toegelaten activiteit)

Voorbeeld: Q/S = 10/38 -> 26.32%

  • Zolang Q ≤ 20% van S: geen gevolgen voor de uitkeringen van de arbeidsongeschikte persoon.
  • Van zodra Q > 20% van S: de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt verminderd met het percentage dat 20% overschrijdt van de Q/S. In dit voorbeeld: vermindering daguitkering met 6.32%
  • Een ander voorbeeld: iemand gaat voor 50% van een voltijdse tewerkstelling aan de slag. De uitkering zal 70% van de volledige uitkering bedragen (= 100% - (50%-20%))
  • De vrijstelling van 20% werkt stimulerend voor de lichte werkhervattingen. Werkhervattingen met een groot volume worden gemiddeld iets minder voordelig dan nu, en dit om inactiviteitsvallen weg te werken.
  • Toelatingen van onbepaalde duur zijn niet meer mogelijk. Elke toegelaten activiteit kan maximum voor twee jaar worden gegeven. Na afloop van die periode kan een nieuwe toelating gegeven worden met dezelfde maximumduur.

Er is een garantiemaatregel ingesteld. Elke persoon die nu aan een bepaald toegelaten percentage werkt zal op de meest voordelige regeling beroep kunnen doen. Met andere woorden: de gerechtigde zal het meest voordelige uitkeringsbedrag verkrijgen.

Werken tijdens arbeidsongeschiktheid gebeurt met toestemming van de arts en blijft altijd voordeliger dan voltijds arbeidsongeschikt. Niemand met een lopende toelating zal minder uitkering krijgen in april.