EEG Cursus 2021-2022

De Epilepsie Liga organiseert om de 2 jaar de EEG-cursus
De lessencyclus richt zich tot neurologen (in opleiding), EEG- en slaaplaboranten, en gespecialiseerde verpleegkundigen. De bedoeling is de deelnemers op een interactieve wijze met alle aspecten van EEG, geëvoceerde potentialen en slaaponderzoek vertrouwd te maken. De nadruk ligt op de praktische aspecten van de registratie en interpretatie van neurofysiologische onderzoeken. Een betere kennis en een continue opleiding in EEG, in samenwerking met universiteiten en gespecialiseerde ziekenhuizen, past bij de doelstelling van de Epilepsie Liga.

Syllabus en EEG certificaat
Alle deelnemers ontvangen een syllabus met een samenvatting van de verschillende lessen. De syllabus van 2021-2022 is niet afzonderlijk verkrijgbaar indien er niet voor de cursus werd ingeschreven. De deelnemers ontvangen tevens het EEG-certificaat uitgerijkt door de Epilepsie Liga. De deelnemer ontvangt dit attest enkel indien hij/zij alle lessen gevolgd heeft. Er zal tijdens elke les een aanwezigheidsformulier afgetekend worden.

Inschrijven

Inschrijven kan door dit formulier in te vullen.

We beperken ons tot een maximum van 30 deelnemers. We hanteren hierbij het 'first come, first serve' principe. Alvast dank voor uw begrip! 

Programma

De cursus bestaat uit 10 lessenreeksen op vrijdagnamiddag.

LES 1: BEGINSELEN VAN DE NEURO-ANATOMIE EN NEUROFYSIOLOGIE

Deze les geeft een uitvoerig overzicht van de bouwstenen van het zenuwstelsel (neuron, glia, synaps, …) en bespreekt vervolgens de verschillende neuro-anatomische systemen (perifere zenuw, ruggenmerg, hersenstam, kleine hersenen, basale ganglia en de hersenschors). Nadien worden de verschillende functionele banen (motorisch, sensibel, de verschillende zintuigen en hun banen, het limbisch systeem en het autonoom zenuwstelsel) uitgelegd. Het anatomisch substraat van slapen en waken en van bewustzijn wordt specifiek benaderd. Tot slot worden de anatomische onderzoeksmethodes in de neurologie besproken.

Vervolgens wordt er tijdens deze les uitvoerig ingegaan op de prikkelbaarheid van de zenuwcel en worden achtereenvolgens het mechanisme van het actiepotentiaal en de geleiding ervan besproken. Fenomenen zoals drempel, synaptische functie, neurotransmissie en neurotransmitters worden uitgelegd.
Cyclische prikkelbaarheid, synchronisatie en desynchronisatie van meerdere cellen worden toegelicht. Deze neurofysiologische begrippen worden toegepast op corticale neuronen en op cellen in de voorhoorn van het ruggenmerg. Mechanismen van reflexen, inhibitie en excitatie, netwerken van neuronen worden geschetst. Tot slot worden het ontstaan van het EEG, geëvoceerde potentialen met korte latentie, P300 en CNV besproken.

Prof. Dr. Paul Boon
26 november 2021 14u – 17u
UZ Gent

LES 2: HET ELECTRO-ENCEFALOGRAFISCH ONDERZOEK
Deze les gaat over wat een EEG registratie is en hoe ze geschiedt. Een beschrijving van de apparatuur en van de wijze van registratie volgt. Het internationaal 10-20 systeem wordt uitgelegd. Dan worden de verschillende patronen (alfa-, beta-, delta-, theta-, mu-ritmes) van hersengolven bij gezonde personen beschreven. Technische voorzorgen en het vermijden en herkennen van artefacten worden uitgelegd. Tot slot wordt de organisatie van het EEG laboratorium besproken.

Prof. Dr. Evelien Carrette
3 december 2021 14u – 17u
UZ Gent

LES 3: EEG BIJ EPILEPSIE EN BEWUSTZIJNSSTOORNISSEN

Deze les handelt over de klinische toepassingen van EEG bij patiënten met epileptische aanvallen. De verschillende epileptische of epileptiforme activiteiten worden besproken en de rol van het EEG als diagnostisch middel en follow-up bij epilepsie patiënten. Een tweede deel van de sessie wordt besteed aan de rol van EEG bij andere vormen van bewustzijnsstoornissen.

Dr. Annelies Van Dycke
14 januari 2022 14u - 17u
AZ Sint-Jan Brugge

LES 4: EEG OP DE SPOEDOPNAME EN INTENSIEVE ZORGEN

Tijdens deze les worden de indicaties, omstandigheden en belang van dringende EEG onderzoeken belicht. Tevens wordt ruim aandacht besteed aan EEG bij coma patiënten en acuut zware zieke neurologische patiënten.
De prognostische betekenis van EEG wordt toegelicht. Daarenboven worden de technische problemen van het verrichten van EEG onderzoeken in een omgeving met ‘storingen’ beschreven.

Dr. Annelies Van Dycke
4 februari 2022 14u - 17u
AZ Sint-Jan Brugge

LES 5: EEG BIJ KINDEREN

In deze les wordt uitvoerig aandacht besteed aan de specifieke pediatrische aspecten van EEG. De evolutie van de verschillende patronen in functie van de leeftijd bij een normaal kind worden beschreven. Tevens worden de EEG correlaties van de meest voorkomende neurologische pathologieën bij het kind besproken. Ook typische technische problemen bij de registratie van kind-EEG komen aan bod.

Prof. Dr. Lieven Lagae
11 februari 2022 14u – 17u
UZ Leuven


LES 6: EPILEPSIESYNDROMEN OP KINDERLEEFTIJD

Deze les behandelt de epilepsiesyndromen die typisch voorkomen op de kinderleeftijd. Er zal uitvoerig aandacht worden besteed aan de EEG aspecten maar ook klinische presentatie, behandeling en prognose zullen behandeld worden.

Prof. Dr. Anna Jansen
18 februari 2022 14u – 17u
UZ Brussel

LES 7: SLAAPDIAGNOSTIEK

Dit onderdeel van de EEG cursus zal zich richten op de verschillende diagnostische methoden die de slaapgeneeskunde rijk is, en waarvan het EEG vaak een deel van uitmaakt.
Vanuit de diagnostische methoden wordt inzicht gegeven in de slaapfysiologie en de slaappathologie, zonder dat ernaar gestreefd wordt om een compleet overzicht van de slaapgeneeskunde te geven.
De cursist moet aan het einde van deze les in staat zijn om het slaap-EEG beter te kunnen interpreteren en te plaatsen in het groter geheel van de fysiologische veranderingen tijdens de slaap.
Tevens zal de cursist  een overzicht hebben van en inzicht hebben in de slaapdiagnostiek, zodat deze die kan inzetten bij het uitwerken van vraagstukken waarbij een slaapgebonden pathologie vermoed wordt.

Prof. Dr. Paul Boon
18 maart 2022 14u – 17u
UZ Gent

LES 8: NEUROFYSIOLOGIE VAN DE GEEVOCEERDE POTENTIALEN

Tijdens deze sessie worden de principes van geëvoceerde potentialen en de verschillende soorten kort herhaald. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan de relevatie en de indicatie van de verschillende EP-onderzoeken. De correcte registratietechniek en de interpretatie wordt uitvoerig besproken. Long latency EP-onderzoeken komen eveneens aan bod.

Dr. Kristof Verhoeven
25 maart 2022 14u – 17u
AZ Sint-Jan Brugge

LES 9: DEMO 1 EEG en video EEG bij kinderen

Dr. Lutgart Goossens
22 april 2022 14u – 17u
UZ Gent

LES 10 : DEMO 2 EEG, VIDEO EEG, EP, PSG

Prof. Dr. Alfred Meurs
29 april 2022 14u – 17u
UZ Gent

Prijs:

Voor leden van de Epilepsie Liga : 1350 euro 

Niet-Leden: 1600 euro